תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת עמית והגר בע"מ ("החברה", "עמית והגר", "אנו", "שלנו" או "אנחנו") שכתובתו https://bddror.co.il ("האתר") ו amithagar.co.il יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. בהרשמה לאתר או באמצעות שימושך באתר או בשירותים, אתה ("המשתמש") מסכים כי לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נא הימנע מלגשת או לעשות שימוש באתר ובשירותים. שים לב כי השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 • מה כוללים השירותים שלנו ואיך משתמשים בהם?
   1. במסגרת האתר תוכל לעשות שימוש בשירותים השונים כפי שיופיעו באתר מעת לעת ("השירותים"). השירותים שלנו עוסקים בבחינת אפשרויות ליצירת הכנסה פאסיבית בהעמדת בסיס ידע, כלים ושיטות פרקטיות לשיפור וצמיחה כלכלית באמצעות השקעה בנכסי נדל"ן ואחרים וכוללים, בין היתר, מאמרים וספרים אשר נכתבו על ידנו, וכן פגישת ייעוץ אישית, אשר תתבצע באמצעות מילוי שאלון דיגיטלי קצר באתר ("השאלון הדיגיטלי").
   2. בנוסף, וככל שתהיה מעוניין בכך, אנו מסייעים ביצירת קשר עם "שחקני אלפא" – חברות אשר נמצאות עמנו בקשר, ואנו מושקעים בהן כעת או בעבר. חשוב לנו להבהיר כי אנו מקבלים מאותן חברות עמלות הקשורות להשקעות המבוצעות בהן בעקבות המלצתנו. עמלות אלה הן המאפשרות לנו להמשיך ולהעביר את המידע שצברנו, מבלי שתצטרכו לשלם לנו על כך.
   3. לצורך השימוש בשירותים, תתבקש למסור לנו נתוני משתמש רלוונטיים לגביך באמצעות האתר. לצורך תנאי שימוש אלו, "נתוני משתמש" הינם כל נתון, דוח, טופס, מסמך, קובץ, מסר (לרבות מסר בע"פ) ו/או כל מידע אחר שהעביר המשתמש לעמית והגר דרך האתר או במסגרת השירותים, לרבות מידע שיימסר בקשר עם השאלון הדיגיטלי או הטפסים.
 • מי רשאי להשתמש באתר ובשירותים? 

רק משתמשים העומדים בתנאים המפורטים להלן יכולים לעשות שימוש באתר ובשירותים:

 1. המשתמש בן 18 לפחות, בעל כשירות משפטית.
 2. למשתמש מלאו 13 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, והוא קיבל את אישור האפוטרופוס לעשיית שימוש באתר.

 • לא מדובר ביעוץ בהשקעות
   1. עמית והגר אינם מספקים ייעוץ כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינם בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, לשיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות.
   2. עמית והגר או מי מטעמם אינם מעניקים ייעוץ או המלצה באופן מפורש או משתמע, לגבי כל הצעה או השתתפות בה, לרבות, אך לא רק, ייעוץ או המלצה בנוגע לגיוס הון או חוב, לרכישה או מכירה של נכסים. שימוש בשירותים הניתנים באתר וכל פעולה אשר תתבצע על ידי משתמש בעקבות השירותים, נעשית לפי שיקול דעתו המוחלט של המשתמש, ובאחריותו בלבד. "הצעה" – פעולה המיועדת להניע אדם או ציבור לרכוש נכס מסוים כגון ניירות ערך, מט"ח או נדל"ן.
   3. התוכן המופיע באתר, הינו לידיעה בלבד ואין לראות בו כל ייעוץ או המלצה לגבי ההתקשרות עם עמית והגר ו/או צד שלישי כלשהו או לגבי השתתפות בהצעה כלשהי או כדאיותה. התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, משפטי, מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל משתמש. בקבלת החלטת השקעה, על המשתמשים להסתמך בלבדית על בדיקה שהתבצעה על ידם ואו על ידי מי מטעמם אודות ההצעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשתתפות בה.
   4. אין לראות בפרסום הצעה כלשהי באתר, כאישור לפרטים המובאים בה, למהימנותם, או שלמותם ואין בפרסום זה משום הבעת דעה על טיבם של הנכסים המוצעים. 
 • השתתפות בהצעות 
   1. מובהר כי ככל שמשתמש ייבחר להשתתף בהצעות, השתתפות כאמור מהווה עסקה בין המציע ("שחקן אלפא") לבין המשקיע; עמית והגר אינם צד לעסקה זו ולא תהיה להם כל אחריות בקשר לעסקה ולתוצאותיה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי עמית והגר בקשר לעסקה זו. 
 • עמית והגר עשויה להשתתף בהצעות, ובכלל זה לרכוש ו/או לקבל ניירות ערך מוצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין.
 • כל נתון המתייחס לתשואה עתידית פוטנציאלית המבוססת על נתוני המשתמש הינו הערכה בלבד. החברה איננה מתחייבת כי התשואה הפוטנציאלית שתוערך על ידי עמית והגר או שתירשם בסיכום השירות תהיה שווה לגובה התשואה שתתקבל בפועל בידי המשתמש (אם בכלל) ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי עמית והגר בקשר לאמור.
 • הצהרות והתחייבויות המשתמש

הסכמה על תנאי שימוש אלה תהווה הצהרה והתחייבות בזאת כי:

 1. המידע שנמסר על ידך לעמית והגר, לרבות נתוני המשתמש וכל מידע אחר שנמסר על ידך באמצעות האתר או השירותים, הוא מידע מלא, נכון ומדויק על אודותיך והוא נמסר מרצון חופשי;
 2. במידה וחלו שינויים בנתוני המשתמש שלך, אתה תעדכן את עמית והגר מיד לאחר שנודע לך על השינוי; 
 3. שימושך באתר ובשירותים או מסירת נתוני משתמש לעמית והגר, אינה סותרת כל הוראת דין או את תנאי השימוש; 
 4. אתה מאשר כי נתוני המשתמש וכל מידע אחר שתמסור במסגרת השירותים הינם שייכים לך או שיש לך את כל ההיתרים וההסכמות הנדרשים להחזיק בהם ולהעבירם לעמית והגר בקשר עם האתר או השירותים.
 • קניין רוחני של עמית והגר באתר ובשירותים

זכויות הבעלות והקניין הרוחני באתר, בשירותים או בכל חלק מהם, ובכלל זה הטקסט, התמונות, המידע, החומרים, המאמרים, הספרים והתכנים המופיעים בהם (למעט נתוני משתמש), וכן כל שיפור או עדכון אשר יעשה בהם, שייכים אך ורק לעמית והגר או לנותני הרישיון שלה. אנו שומרים על כל הזכויות באתר ובשירותים שלא הוענקו במפורש על פי תנאי שימוש אלו. "זכויות הבעלות וקניין רוחני" פירושן, כל הזכויות כלפי כל הסודות המסחריים, פטנטים, זכויות היוצרים, סימני שירות, סימני מסחר, ידע, או זכויות קניין רוחני דומות, וכן כל הזכויות המוסריות, הפרסום והזכויות הדומות מכל סוג על פי החוקים או התקנות של כל מדינה, רשות רגולטורית או רשות שיפוטית, מקומית או זרה.

 • מדיניות פרטיות

במסגרת שימושך באתר ובשירותים, עמית והגר עשויה לאסוף מידע אישי אודותיך וכן תתבקש למסור מידע אישי. פירוט אודות אופן האיסוף והשימוש במידע האישי נמצא במדיניות הפרטיות של עמית והגר, בכתובת: _____________________ ("מדיניות הפרטיות").

 • פעולות שאסור לבצע באתר ובשירותים

האתר והשירותים נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של עמית והגר הינו אסור. 

בנוסף, אתה מתחייב שלא, ולא לאפשר לאחרים:

 1. להעתיק (למעט לצורכי גיבוי), לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם, או לשלב את האתר או השירותים או כל חלק מהם לתוך תוכנה אחרת;
 2. להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים בקשר עם האתר או השירותים;
 3. לבצע פעולות בשם אדם אחר שאינו המשתמש, למעט אם מדובר בפעולות המבוצעות על-ידי שלוח של בן משפחה לטובת בן המשפחה הרלוונטי ובאישורו;
 4. למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להפיץ, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלו לכל אדם אחר;
 5. לעשות שימוש באתר או בשירותים על מנת לעזור או לבצע פעולה לטובת אחר תמורת תשלום או למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר או לשירותים, לרבות שימוש בכל מידע או תוכן אחר המופיע באתר או בשירותים או שנמסר למשתמש על ידי עמית והגר או באמצעותה;
 6. לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי השירותים, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של שירות מתחרה;
 7. לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של השירותים ואו האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של השירותים ו/או האתר;
 8. להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של עמית והגר ללא אישורנו בכתב ומראש;
 9. להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעת קניין או זיהוי קנייני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או המוצגות באתר או השירותים או באמצעותם;
 10. להעלות רכיב או תוכנה המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או בשירותים;
 11. לעשות שימוש באתר או בשירותים בניגוד לתנאי שימוש אלו או להוראת כל דין.
 •  מניעת גישה או סגירת חשבון ושמירה על מידע
   1. עמית והגר רשאים, בכל זמן, לחסום למשתמש את הגישה לאתר או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות וכן למחוק מידע של משתמש במידה ועמית והגר זיהו כי פעילות המשתמש מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.
   2. חשוב לשים לב כי עמית והגר אינם מעניקים שירותי אחסון או שירותי ארכוב. עמית והגר לא יהיו אחראים לאובדן מידע או לנזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר או השירותים ואי זמינות נתוני המשתמש כתוצאה מכך.
 • קישורים לאתרי צד ג'

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אחרים שאינם בבעלות או בשליטת עמית והגר ("אתרי צד שלישי"). עמית והגר אינם יכולים לערוב לאמינות ולדיוק המידע המופיע באתרי צד שלישי. השימוש באתרי צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים בהם. לפיכך, ככל שיש באתר קישורים לאתרי צד שלישי, עמית והגר לא יישאו באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. כמו כן, עמית והגר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של אתרי צד שלישי שתגיע אליהם באמצעות האתר. בעשיית שימוש באתר אתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו באתרי צד שלישי.

 • הגבלת אחריות
  1. כאמור לעיל, המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי למסירת נתוני משתמש מלאים, מדויקים ונכונים, לנכונותם ולהתאמתם לצרכיו, והמשתמש יישא בכל האחריות בקשר לנתוני משתמש שאינם מלאים, מדויקים ונכונים, או שהינם שקריים, ולכל השפעה של האמור על תוצאות השירותים.
  2. החברה איננה אחראית לאף פעולה שהמשתמש עשה מול שחקן אלפא, בין אם פעולה זו נעשתה באמצעות החברה ובין אם היא נעשתה באופן עצמאי על ידי המשתמש.
  3. עמית והגר מספקים את האתר, השירותים, וכן כל מידע, תוכן ושירותים המסופקים בקשר עמם כמות שהם ( “AS IS"), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, התחייבויות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות, והתחייבויות הנובעות מכוח חוק או מכוח מסחרי או נוהג מסחרי. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמית והגר בגין האמור לעיל והשימוש באתר ובשירותים וההסתמכות עליהם ייעשו אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  4. עמית והגר אינם מתחייבים לכך שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי עמית והגר, זמין בכל עת, נקי משגיאות או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן.
  5. החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך כי מערכותיה ומאגרי הנתונים שלה, העשיות לכלול נתוני משתמש, לא יפרצו או יודלפו וכי נתוני המשתמש לא יושגו על ידי צד ג' שאיננו מורשה. המשתמש מסכים כי כל עוד החברה תנקוט באמצעים סבירים בקשר לאבטחת נתוני המשתמש, עמית והגר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לו כתוצאה מפריצה למערכות עמית והגר לרבות האתר.
  6. אנו לא נישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא או לכל פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד או כל מכשיר קצה של משתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, והכל בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים או להעדר אפשרות להשתמש בהם, או הסתמכות עליהם, אפילו אם עמית והגר קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
  7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של עמית והגר, בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות, בגין פיצויים או אובדן או נזקים ישירים שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בשירותים, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל עמית והגר באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש באתר ו/או בשירותים (אם בכלל), ואם סכום כזה לא נגבה, חבותה המצרפית המקסימלית של עמית והגר לאותו עניין לכל משתמש לא תעלה על סך של 250 ₪ לכל תביעה.

ידוע למשתמש כי עמית והגר הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי עמית והגר מסתמכת על כך.

 •  שיפוי

אתה מסכים להגן על, לשפות ולפטור את עמית והגר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, יועציה או מי מטעמם, מפני ובגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, חבות אובדן רווח, תשלום, עלות או כל הוצאה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, שנגרמו למי מהם עקב או כתוצאה מ: (א) שימושך באתר ובשירותים ; (ב) הפרת תנאי מתנאים אלו, או הפרת החוק על ידך; (ג) נתוני המשתמש, לרבות אם אינם נכונים, מלאים ומדויקים; או (ד) ביצוע הזמנה על ידך.

 • תקופת תנאי השימוש וסיומם
   1. תנאי שימוש אלו בתוקף עד אשר יסתיימו על ידינו או על ידיך. אם אתה מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו או כל תיקונים שיבוצעו בהם בעתיד, או אם לא תהא שבע רצון משירותים או האתר מכל סיבה שהיא, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו להפסיק להשתמש באתר באופן מידי.
   2. לאחר סיום תנאי שימוש אלו, עליך לחדול משימוש בשירותים והאתר. סעיף ‏14.2 זה וסעיפים ‏6 (הצהרות והתחייבויות המשתמש), ‏‏7 (קניין רוחני של עמית והגר באתר ובשירותים), ‏8 (מדיניות פרטיות), ‏‏10 (מניעת גישה או סגירת חשבון ומחיקת מידע), ‏‏12 (הגבלת אחריות), ‏‏13 (שיפוי), ‏‏16 (סמכות שיפוט), ‏‏17 (תחולה ועדכון תנאי השימוש), ו- ‏‏18 (שונות) ימשיכו לחול לאחר סיום תנאי שימוש אלו. 
 • המחאה

תנאי שימוש אלו וכל זכויות ורישיונות שהוענקו במסגרתם, לא יועברו או יומחו על ידך, אולם עמית והגר רשאית להמחותם ללא כל הגבלה.

 • סמכות שיפוט

 על תנאי שימוש אלו חלים דיני מדינת ישראל ותנאי השימוש יפורשו על פיהם, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בתל אביב יפו. חרף האמור לעיל, אנו רשאים לתבוע סעדים זמניים בכל בית משפט מוסמך.

 • תחולה ועדכון תנאי השימוש

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר, ויחולו גם ביחס לכל שינוי או שדרוג שיבוצעו באתר או בשירותים.

 • שונות

תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות אחרות שפורסמו על ידנו בנוגע לאתר או השירותים, יהוו את ההסכם הכולל בינך ובין עמית והגר בנוגע לאתר ולשירותים. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות כאמור, תנאי ההודעה הרלבנטית יגברו בנוגע לנשוא ההודעה. כל תיקון לתנאי שימוש אלו לא יהא מחייב אלא אם ייעשה בכתב וייחתם על ידי עמית והגר. אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בתנאי שימוש אלו הנה בלתי תקפה, אזי היעדר התוקף של הוראה כאמור לא ישפיע על תוקף יתר הוראות תנאי שימוש אלו, אשר יישארו בתוקף מלא. כל ויתור על כל הוראה בתנאי שימוש אלו לא ייחשב ויתור נוסף או מתמשך על הוראה כאמור או על כל הוראה אחרת, ואי טענה מצדו של צד לתנאי שימוש אלו לכל זכות או תנאי בהם לא תהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור. אתה מסכים לכך כי כל דרישה או תביעה, הנובעת או הנוגעת לאתר ו/ השירותים, צריכה להיטען תוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תושתק לעד. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של עמית והגר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור.

1. תקנון חנות המידע של עמית והגר

1.1. המוצרים מסופקים אוטומטית מיד עם השארת הפרטים בעמוד המוצר.

1.2. ביטול העסקה – הלקוח יקבל החזר מלא לאחר 14 ימי עסקים במידה ויבקש לבטל את העסקה. ביטול העסקה מתבצע ע"י שליחת מייל ל – hagar@bddror.co.il.

1.3. הגבלת פרטיות – לאתר מדיניות שמירת פרטיות של לקוחות האתר.

1.4. אישור התקנון – לאתר האינטרנט/דף הנחיתה לתשלום קיים "צ'ק בוקס" המעיד באופן אקטיבי על הסכמת הלקוח לתקנון.

עודכן לאחרונה: מאי 2024

לקח לנו 10 שנים להגיע לעצמאות כלכלית ועכשיו בתוכנית "חשיבה פיננסית" אנחנו חושפים את כל מה שלמדנו בדרך.

מוצר הדגל של עמית והגר

אם אתם כל הזמן עסוקים בלסגור את החודש ובמינוס בעו"ש לא הגיע הזמן שתלמדו קצת להתנהל נכון עם הכסף?